Here you will find answers to the most frequent questions asked about InventiAir.

Till kontaktformulär

FAQ

  Longus

 • Vad är Longus?

  Longus är en mycket effektfull fasadapparat som skiljer sig från traditionella fasadapparater på marknaden. Longus tillför luften i rummets nedre del och samverkar då med de naturliga konvektionskrafterna i rummet.

 • I vilka typer av lokaler lämpar sig produkten?

  Longus lämpar sig bra i alla typer av kommersiella lokaler och kontor (cellkontor, kontorslandskap och konferensrum), där men behöver få ut kyleffekten i rummet. Longus lämpar sig ypperligt i lokaler med begränsade takhöjder eller låga bjälklag, där den inte stjäl yta från rummet, genom att fasaden utnyttjas för installation. Takvåningar med snedtak har ofta låga bröstningar där man inte kan utnyttja kvadratmeterytan (pga för låg takhöjd räknas inte dessa kvm med i den totala boendeytan). Därför kan man med fördel placera en fasadinstallation på denna yta (då dessa vanligtvis stjäl kvm).

 • Var i dessa lokaler/rum kan produkten installeras?

  Longus kan placeras både mot fasad eller mot en innervägg. Longus kan även integreras i innerväggar, s.k. Fatwalls eller integreras i möbler. En fördel vid dessa installationer är att induktionsgallret inte behöver monteras horisontellt, utan kan placeras vertikalt mot vägg (för att induktionsluften ska nå batteriet). Longus finns i två olika varianter och klarar av en bröstning på 400 mm. Finns det redan en installation av fasadapparater längs fasad, kan denna enkelt konverteras och den gamla installationen och inklädnaden återanvändas.

 • I vilka typer av lokaler rekommenderas inte produkten?

  Longus (och alla typer av fasadapparater) lämpar sig inte när försörjning av ventilation, värme och kyla till fasad är ett hinder. Vi rekommenderar inte heller Longus i miljöer med höga smuts- och partikelhalter (ex. tung industri), då batteriet lätt kan sättas igen och funktionen reduceras. Vid dessa fall rekommenderar vi någon av InventiAirs mer kraftfulla lösningar.

 • Varför är denna produkt annorlunda/unik gentemot andra alternativ på marknaden? Vilken kundnytta skapar den jämfört med andra produkter på marknaden?

  Det finns framförallt två faktorer som gör Longus helt unik på marknaden; faktorer som i många andra fall gör att man inte väljer att installera traditionella fasadapparater. Vi jobbar med lägre drivtryck och skapar en stratifierande ventilationsprincip som är mindre energikrävande.

  - Longus tillämpar en helt annan typ av inblåsningsteknik, som strömmar luften effektivare i rummet (stratifierande ventilation) . Tekniken ger lägre nivåer av koldioxid, partiklar och luftburna föroreningar i vistelsezonen. Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat och högre verkningsgrad (mindre energiförbrukning)

  - Longus är särskilt utvecklad för att klara låga drivtryck och arbetar mellan 30-120 Pa med bibehållen funktion. Att sänka drivtrycket och samtidigt göra det möjligt att reducera den tillförda luftmängden, skapar förutsättningar för stora energibesparingar – med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna. Traditionellt blåser fasadapparater luften uppåt, vilket kräver väldigt höga drivtryck (och en av orsakerna till att man ofta inte väljer att installera fasadapparater). Longus utnyttjar golvet och är därför inte beroende av höga drivtryck. Longus är utformad för att ge hög kapacitet vid låga drivtryck och har därför blivit nyckeln till att vi sålt så mycket fasadapparater (energieffektivt). En annan orsak till att man ofta inte väljer att installera fasadapparater beror på att SFP-aggregaten som levererar all luft i huset får dra en viss mängd ström per kubikmeter luft som skickas in i huset (krav på energiåtgång). En traditionell fasadapparat som drar 200 Pa får för höga världen, vilket gör att trycket är en totalt avgörande faktor.

  - Bättre klimat inomhus både sommar och vinter. Traditionella fasadsystem blåser varm luft mot taknivå och skapar på så vis kortslutning till frånluften. Vi utnyttjar koandaeffekten för att hålla kvar friskluften i vistelsezonen, vilket ökar ventilationseffektiviteten. En minskad stratifiering vid värmebehov minskar övertemperaturen i frånluften och minskar energiåtgången.

  - Longus Mini har en mycket kompakt konstruktion och ingen annan klarar en bröstning på 400 mm.

  - Longus parallellkopplas med fördel, då kan man individuellt styra luften i varje don. Traditionella fasadapparater har oftast begränsat utrymme för kanaldragningar av luften och måste därför seriekopplas. Detta ökar risken för höga ljudnivåer och individuell styrning.

 • Hur mycket effekt kan jag få ut från en Longus-800, 1000 respektive 1200?

  Se snabbvalsdiagram. Det är svårt att säga eftersom man måste titta på ett specifikt förhållande (ex. tryck eller luftmängd). Exempelvis ger en Longus-800 ger 500 W och en Longus-1000 ger 700 W. Generellt är effekten hög från en Longus och klarar de flesta kraven idag. Longus-1000 klarar i ett kontor på 12 kvm, 15 l/s, 70 Pa  ca 60 W/kvm.

 • Hur kan jag konvertera (omvandla/byta ut) mitt gamla fasadsystem?

  Gamla fasadsystem är energikrävande, ger höga ljudnivåer, har dålig luftutbyteseffektivitet (framförallt vintertid) och ger dragproblem. Därför väljer många att helt och hållet byta sitt gamla fasadsystem till en helt annan lösning som t.ex. kylbafflar och radiator. Detta medför höga ombyggnadskostnader. InventiAirs Longus-koncept öppnar upp för att skapa ett modernt fasadsystem som både ger bättre inomhusklimat samt sänker byggkostnaden; bara genom att byta ut apparaten bakom inklädnaden. Utåt sett behövs inga större ingrepp (då inklädnaden t.o.m. kan behållas) och Longus ansluts till befintliga kanaler och rör. I princip kan du konvertera det gamla systemet genom att byta den gamla apparaten mot en Longus (traditionell fasadapparat kräver 200-300 Pa, medan Longus, kan operera på 50-80 Pa). Vid konvertering kan gamla fönsterbänksgaller utnyttjas, trots att luftprincipen ser annorlunda ut. Kontakta oss om du behöver hjälp att konvertera ditt gamla system, varje projekt är unikt och vi hittar alltid en lösning tillsammans med kunden.

 • Hur nära apparaten kan jag sitta utan att uppleva drag?

  Möjlighet att styra om luften genom ställbara luftriktare, gör att du kan sitta hur nära donet som helst.

 • Hur blir det med drag i vistelsezonen (1 dm från golv till 1,5-2 m ovanför golv beroende på lokal)?

  Drag uppstår av oönskad lufthastighet. Longus kan styra riktningen på luftflödet från apparaten genom sina ställbara lameller och på så vis undvika drag. Apparaten utnyttjar koandaeffekten som skapare ett tunt luftskikt som rör sig längs golvet. Luftens hastighet bromsas succesivt upp, eftersom den dämpas under resans gång samt att medinjekterad luft ansluter.

 • Hur hanterar Longus kallras från fönster? Vad sker med kallras från fönster?

  Longus är en induktionsapparat (likt de flesta), vilket innebär att rumsluften lokalt kyls eller värms genom induktion i apparaten. I konventionella apparater tas induktionsluften in vid golv, där den är som mest smutsig. Vi utnyttjar fönsterbänksgaller för intag av induktionsluften, vilket innebär att kallras från fönstret sugs ner i gallret och värms/kyls i apparaten innan det når rummet. Det innebär att luften vid fönstret, som är varm på sommaren, kyls ner innan den kommer in i rummet och vise versa under vinterhalvåret (den kalla luften från fönstret värms upp i apparaten). Ju kallare luft som sugs in under vinterfallet, desto effektivare blir värmeväxlingen och detsamma gäller den varma luften under sommarfallet. I traditionella fasadapparater värms kallraset upp av tilluften i rummet, vilket kräver mycket energi.

 • Kan Longus seriekopplas?

  Nej, det finns ingen fördel med en sådan installationsprincip mer än rent byggtekniskt (tar mindre plats). Longus har en anpassad form för placering av kanal framför apparaten. Dagens behov av en flexibel installation innebär att seriekopplade apparater ställer till problem genom att de inte kan ställas in individuellt på luftflödet.

 • Kan Longus placeras bakom alla typer av inklädnader?

  Ja, men en förutsättning är att luft kan passera i nederkant. Se även svar under konvertering av gamla fasadsystem.

 • Vilka begränsningar finns gällande byggdjup och bygghöjd?

  Longus Mini har en bröstning på 400 mm från golv till fönsterbräda (beroende på rördragningar etc. som ska få plats). Longus har ett byggdjup på 200 mm.

 • Tar inte luften med sig partiklar och smuts från golvet när den vandrar?

  Ja, i viss mån, men det är en kontinuerlig process. Det finns mätningar och forskningar att deplacerande/stratifierande ventilation har lägre partikelhalt i vistelsezonen än traditionellt omblandande system. Över tid blir det lägre halter. Vissa tunga partiklar följer inte med upp utan stannar i golvnivå.

 • Hur fungerar tekniken med varm luft?

  Vid vinterdriftfall blir friskluften övertempererad. Genom att luften tillförs i golvnivå, så vidhäftar luften längs golvytan (koandaeffekten), vilket innebär att den kommer stanna i golvnivå tills hastigheten är så låg att den tvingas stiga. Det som skett är att den blandat sig med övrig luft i vistelesezonen, vilket sänker den övertempererade luften. Detta gör att ventilationseffektiviteten blir väsentligt högre än ett traditionellt system som blåser luften rakt upp (vilket gör att den varma luften kommer försvinna direkt med frånluften, då varm luft stiger).

 • Hur mycket energi kan man spara på att installera en Longus samt hur fungerar det?

  Jämfört med ett traditionellt system (fasadapparater) som använder taket för att tillföra luft, så ger Longus där man i huvudsak klimatiserar vistelsezonen, möjlighet att reducera kapacitetsbehovet med 20-30 % med bibehållen luftkvalitet och termiskt inneklimat.

 • Jag söker en fasadapparat som klarar en lägre bygghöjd, kan ni lösa det?

  Vår fasadapparat har marknadens lägsta bygghöjd, med en bröstning på 400 mm (Longus Mini). Byggdjupet sker på bekostnad av bygghöjden. Vår installation har en given placering för installation. Vi är specialiserade på projektanpassade lösningar där vi anpassar produkten efter lokalens förutsättningar. Ofta hittar vi, tillsammans med kunden, en lösning som passar projektets karaktär. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig att skapa en produkt som passar lokalens förutsättningar och dina behov.

 • Matarkanalen är placerad i ovankant av inklädnaden, hur ska jag få plats med Longus?

  Vi anpassar detta efter dina önskemål. Vi har genomfört en mängd olika lösningar för hur kanaler kan placeras etc. Vi är duktiga på att ta fram speciallösningar till våra kunder och ser detta som en del av vår utveckling och en givande utmaning.

 • Hur är kostnaden i förhållande till ett traditionellt fasadsystem?

  Ingen skillnad, men du har mycket att vinna på att installera Longus fasadsystem; energibesparingar, lägre drivtryck, bättre inomhusklimat vid både vinter- och sommarfall etc. Konverteringar är ofta en stor investering och i samtliga fall blir det en lägre totalkostnad.

 • Vad händer om jag placerar en byrå framför apparaten och inklädnaden?

  Eftersom luften tillförs i nedkant och inklädnaden har en längsgående spalt, så kommer luften hitta en annan väg. Om möbeln har ben eller en spalt under, så passerar luften utan problem.

 • Finns Longus i MagiCAD? Vilka varianter?

  Ja. Longus-800, Longus-1000 och Longus-1200

 • Finns det några fall då Longus inte fungerar eller när InventiAir inte rekommenderar att den används?

  Nej, det finns inga fall där Longus inte går att använda. Att skapa en bra ventilationslösning i en fastighet innebär inte att det behöver vara samma lösning i hela fastigheten. När man installerar med en lösning som kan jobba med låga drivtryck, så innebär det även att man kan kombinera lösningar. Man kan använda Longus, men komplettera med några takdon. Det kommer alltid bli bättre, men kan du övervägande använda en stratifierande ventilationsprincip, så kommer det ges möjlighet till stora energibesparingar.

 • Hur långt in i rummet når luften från en Longus?

  Fasadapparater som är placerade längs fasaden är som hårdast belastade (solinstrålning, människor etc.) och kräver därmed ett större behov av komfortkyla och värme. Luften kan vandra mellan 5-8 m in i rummet, beroende på dimensionerat luftflöde, tryck och temperatur. Generellt kommer kallare luft vandra längre. 
Men frågan ska egentligen skrivas om. Hur långt når den rena och icke-utblandande luften i rummet. För om vi jämför med omblandande ventilation, som har som strategi att utblanda luften jämt eller med kortslutning som en följd, vågar vi påstå att Longus alltid kommer ge ett bättre inomhusklimat än traditionellt omblandande system. För att även om luftströmmen som vandrar in i rummet får mer och mer inblandning av luften i rummet, vill alltid den använda varma luften från värmekällorna (som normalt blandas runt i omblandande system) naturligt lämna rummet. Luftströmmen från Longus söker sig naturligt till värmekällorna/personerna i rummet enligt denna princip.

 • Jag vågar inte använda en helt ny teknik, är den välbeprövad?

  Absolut, fasadapparater i sig är en välbeprövad teknik och man är väl medveten om dess brister. Stratifierande teknik är väldokumenterad genom forskning och forskningsprojekt och det är denna teknik som Longus använder sig av. Vi har levererat produkter till flertalet projekt där vi både konverterat äldre fasadsystem men även nyprojekteringar. Brukarnas erfarenheter visar att Longus fasadsystem är en ypperlig klimatlösning både sommar och vinter. Flera av våra större projekt har vart driftsatta under en längre period med många nöjda kunder. Genom att byta ut ett konventionellt fasadsystem mot Longus, kommer luften vid samma förutsättningar sänkas med 2 grader.

 • Vilka kastlängder har Longus?

  Varierar beroende på dimensionerat luftflöde, tryck och temperatur, men normalt vandrar luften 5-8 m in i rummet. Olika kastlängder vinter och sommarfall; generellt kommer kallare luft vandra längre.

 • Kan funktionen i rummet bli sämre än motsvarande produkt med omblandande ventilation?

  Omblandande ventilation kan generellt inte ha en högre luftutbyteseffektivitet än 50 % samt en ventilationsindex som är högre än 1. En stratifierande ventilationsprincip ger ofta en luftutbyteseffektivitet mellan 60-70 % och ett ventilationsindex mellan 1,3-1,6.

 • Hur ska produkten dimensioneras?

  En stratifierande ventilationsprincip ger ett bättre hygieniskt och termiskt klimat i vistelsezonen. Det innebär att mindre resurser behövs för att uppnå önskat klimat. Jämfört med omblandande system kan man spara 20-30 % av den kapacitet som behövs. Eftersom tekniken ger ca 2 grader lägre temperatur i rummet, så bör man beakta det vid dimensionering av luftflödet.

 • Kan produkten enkelt projektanpassas? Eventuell kundnytta med anpassning.

  Projektanpasssning görs endast för att uppfylla kundens krav. Vi kan tillsammans med kunden hitta en lösning som annars inte finns tillgänglig eller som kan förenkla byggprocessen. Vi har genomfört flertalet anpassningar för att optimera funktion, underlätta installation och montage samt andra eventuella önskemål.

 • Är det godkänd av Sunda Hus / Byggvarubedömningen?

  Ja, båda.

  Bättre inomhusklimat och renare luft

 • Även om ni faktiskt kan spara energi med att sänka luftvolymerna. Finns det inte regler för luftflöden på arbetsplatser?

  I Sverige gäller följande! Arbetsmiljöverket har givit ut föreskriften "Arbetsplatsens utformning
  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens - Utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2009:2)"

  Där ges råd om att tillföra 7 l/s i luftflöde per arbetsplats samt 0,35 l/s i luftflöde per kvadratmeter i kontorsmiljön

  Energibesparingar – Kylbehov

 • Så ni sparar energi genom att ni tar bort mera värme från rummet?

  Ja, det stämmer och speciellt från människan givet lika tillförd luftmängd och temperatur till rummet. Exempelvis används begreppet "kyleffekt" i Sverige. Det är variabel som inte existerar i fysikens värld. Om du önskar sänka temperaturen på ett föremål/person/rum måste du tillåta värmeavgivning.

  Förutsättningar för tekniken

 • Fungerar endast tekniken, som ni beskriver är skiktande, endast i höga lokaler? Finns det en lägsta nivå för takhöjden?

  Självklart skapar en lokal med högre takhöjd förutsättningar för en större skiktning av temperaturen. Men även lokaler med låg takhöjd ger skiktning av temperatur och föroreningar. Som ett exempel har vi en takhöjd om 2,40m i InventiAirs egna lab. I detta detta lab har vi testat hundratals olika fall av produkter och luftflöden. Temperaturskiktningen har aldrig uppmätts till under 1 grad celsius. Så vi brukar säga följande svar "Så länge du inte slår huvudet i taket har du en fördel mot ett omblandade system!"

 • Hur långt in i lokalen klarar tekniken av att tillföra luften?

  Det beror helt på förutsättningar, såsom luftvolym, luftryck, temperatur, val av produkt etc. Men generellt når en produkt med isoterm luft (med ett lågt luftryck och flöde) en faktor av ca 2-3x takhöjden in i lokalen. Översatt ca 7-8 meter. Med undertempererad luft och värmekällor i lokalen (som har ett skapar ett naturligt undertryck kring sig) blir siffran högre.

  Skillnad mot konventionell luftströmning (omblandning)?

 • Cumulus och Coolpack är produkter som sitter högt och upp i rummet och har vattenkrets med induktion. Skapar inte detta omblandning?

  Totalt induceras ("rycks med") endast 2-3% av den totala luftvolymen i produkten, vilket lämnar gott utrymme för frånluften att ta bort värme och föroreningar.