Miljöpolicy

InventiAir:s miljöpolicy

InventiAir grundades 2008 som ett nytänkande bolag i en konservativ bransch. Uppkomsten till bolaget och vårt fokusområde har alltid varit att skapa ett optimerat inomhusklimat för människan, där man samtidigt kan spara stora mängder energi genom att använda luftens egenskaper rätt.

Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är väl medvetna om klimatfrågan och de globala miljöutmaningarna och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete i alla processled.

Läs merFöre floden kommer – Se filmen som gör det oerhört tydligt varför vi ska försöka rädda jorden!

InventiAir:s ansvar

Samarbete är för oss en nyckel till hållbar utveckling. Vi samarbetar aktivt med en mängd olika företag, forskare, myndigheter och organisationer för att bredda vår kunskap och öppna vägen för nya möjligheter. Tillsammans tänker vi längre, bredare och snabbare. Tillsammans kan vi skapa förändring och en bättre framtid.

Miljöaspekter

Tillsammans med följande miljömål är vår miljöpolicy ett viktigt verktyg i arbetet med att ta hänsyn till miljön och att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten.

  • Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.
  • Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och uppmuntra våra medarbetare genom att engagera och informera.
  • Främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder, samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
  • Aktivt samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer för att tillsammans arbeta för en mer hållbar produktion. Vår möjlighet att påverka stärks genom samarbete.
  • Basera våra miljömål utifrån miljöpåverkan, följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.
  • Prioritera återanvändning och återvinning. Prioritera miljöarbete och avsätta resurser.
  • Sprida goda idéer och erfarenheter.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Konkret koppling till Agenda 2030

Tillsammans med Almi har InventiAir arbetat med att koppla FN.s globala hållbarhetsmål till vår verksamhet och oss som bolag.

Pdf som visar hur vi fokuserar på målen