28 april, 2022

Det bortglömda begreppet

På Nordbyggs allra första dag höll InventiAirs Petter Lundgren föredrag om ventilationens verkningsgrad – ett begrepp som håller på att glömmas bort.

Inneklimatarenan på Nordbygg 2022 arrangeras av branschorganisationen Svensk Ventilation. Här håller representanter från fastighets- och ventilationsbranschen, myndigheter samt forskare varje dag föredrag på olika teman som berör inneklimatet.

-Vikten av en hög verkningsgrad på ventilationen går inte att underskatta. Trots att Boverkets Byggregler anger att det ska göras mätningar för att kontrollera luftutbyteseffektiviteten görs det sällan, säger Petter Lundgren som började sitt föredrag med att reda ut vad ventilationens verkningsgrad egentligen är och varför det är viktigt att den är bra.

En bra verkningsgrad kännetecknas av att luften är bäst i vistelsezonen, alltså där människor befinner sig och andas. Emellertid ser det ofta annorlunda ut, med större eller mindre grad av kortslutning mellan tilluft och frånluft. I sådana fall är ventilationens verkningsgrad låg, eller kanske någorlunda okej men inte mer. Då blir ventilationens verkningsgrad inte optimal, oavsett hur högt själva luftflödet är, eftersom en del av den rena luften går direkt ut med frånluften.

Ventilationens syfte är primärt att ventilera människorna i lokalen, alltså att förse dem med ren, syrerik luft. Vi utsätts för föroreningar i form av emissioner, virus och bakterier och presterar sämre om ventilationen inte fungerar som den ska. Verkningsgraden påverkar även temperaturen och energiförbrukningen i fastigheten.

Grovt beskrivet är ju koldioxid det vi människor andas ut och syre det vi andas in. Därför är det enklaste sättet att hålla koll på verkningsgraden att mäta koldioxidhalten i rummet, menade Petter. Det görs genom att sensorer placeras i anslutning till frånluften och i vistelsezonen.

Ventilationsindex och luftutbyteseffektivitet

Luftutbyteseffektivitet, även kallad luftens medelålder, är tillsammans med ventilationsindex två parametrar på hur bra luften är i rummet. De räknas ut med två matematiska formler, men först måste vi ha värden att stoppa in i ekvationerna. Dessa värden kan uppmätas med antingen spårgas eller med sensorer för koldioxid. Oavsett vilken mätmetod man väljer är det viktiga att mäta. Boverkets Byggreglers riktlinjer är en luftutbyteseffektivitet på 40 procent och ett ventilationsindex på 90 procent.

-Man bör säkerställa att Boverkets regler uppfylls. Vilket kontrollorgan som gör mätningarna eller om det görs med egenkontroll är mindre viktigt, men det är dumt att vänta tills det kommer klagomål från dem som använder lokalerna. Mät vid besiktning inom garantitiden och vid behov, säger Petter.

Ett sätt att lyfta frågan om den viktiga inomhusluften, som avspeglas i ventilationens verkningsgrad, är att fortsätta prata och informera om hur viktig den är, säger han.

-Mätningar av verkningsgraden är en viktig del i många av InventiAirs projekt och även Svensk Ventilation driver frågan. Så hör gärna av er till mig eller branschorganisationen om ni tycker att bra ventilation är viktigt!

 

Petters föredrag i punkter (som pdf)

 

Bra att veta
Normalt finns förutsättningarna på plats för ett luftflöde som ger tillräckligt bra luftutbyteseffektivitet. Branschpraxis är 7 liter ren luft per sekund och person. Men särskilt vid ombyggnationer, byte av hyresgäster eller andra förändringar av fastigheten, lokalerna eller rummet blir förutsättningarna annorlunda. Sådana åtgärder kan påverka ventilationens verkningsgrad.