28 maj, 2021

Godkänd, kan förbättras, underkänd?

Effektiv, rätt distribuerad ventilation och ett gott inneklimat är viktigare än någonsin, det har Covid-19 lärt oss. Nu lanserar InventiAir mätningar av ventilationens effektivitet ute hos kund.

Många mäter parametrar i luft. InventiAir har alltid mätt ett steg längre, hur ventilation fungerar i rummet samt kring oss människor. Att ta mätningarna ut till kunden är ett naturligt steg för bolaget att ta, vars innovativa teknik och produkter har sitt ursprung i mätningar i labbmiljöer. Med sin nya produkt, IA-D Lab, tar InventiAir ytterligare ett steg framåt.

-Vi har i tystnad utvecklat en digital plattform de senaste tre åren. Vi kallar den IA-D. Här ingår bland annat ett mät- och analyspaket för inomhusluften, som går under namnet IA-D Lab. Metoder och analyser som ingång i IA-D Lab använder vi oss av i vårt eget labb, därav namnet, säger Martin Sellö, InventiAirs vd och grundare.

IA-D Lab passar för alla typer av lokaler, men ett särskilt bra jämförelsematerial får man när ventilationen i klassrum mäts. Klassrum är unika eftersom behoven på de flesta skolor ser ungefär likadana ut, med ett mer eller mindre känt antal personer på plats givna tider och en enhetlig lokalutformning.

InventiAirs Timo Rinnevuo har varit med om att ta fram mätpaketet.

– Hur ska du veta att inomhusklimatet är det du eftersträvar, om du inte mäter? En mätning ger värden som kan användas för att gå vidare till nästa steg – eller inte gå vidare. IA-D Lab är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra ventilationen i skolor och ger ett kvitto på att undervisningen kan ske tryggt. Vi vill skapa trygghet hos beställaren, oavsett vilka lokaler det handlar om, säger han.

– De flesta skolor har någon form av inbyggd ventilation, det vill säga grundläggande resurser för att ge alla som vistas i lokalerna frisk luft. Genom mätningar kan vi se till att dessa resurser kommer till användning och vi kan maximera luftkvalitén, tillägger Martin.

Målet är alltså att, på plats, ta reda på om ventilationen fungerar som tänkt och att helst få ett ”ja” på den frågan.

– I annat fall används luften i onödan, eller slösaktigt, påpekar Martin.

Första steget att mäta ventilationens effektivitet. Är ventilationen tillräckligt effektiv och luftströmmarna går på rätt sätt, så att alla som behöver frisk luft får det, ja då är allt bra. Men om mätvärdena visar en avvikelse går InventiAir vidare med att tolka avvikelsen och hitta felet.

– Eftersom vi har jobbat med ventilation länge vet vi exakt vad vi håller på med och är väldigt bra på att ta reda på varför ett mätvärde avviker. Vi har ett omfattande referensunderlag från skolor och andra lokaler, kombinerat med erfarenhet från mätningar i vårt eget labb, säger Martin.

Det som ska utredas avgör vilken typ av mätdata vi behöver samla in. Mätningen är det som resulterar i att optimeringen kan utföras.

Behovsutredningen visar om det finns behov av att logga mätvärden kontinuerligt eller om det är nog med en kortare studie. Om mätningen går över längre tid kan den styras via beställarens egna system. Efter att behovet är definierat utformar InventiAir en plan för vad som ska mätas, hur länge och var.

Sedan mäts ventilationens effektivitet – gör den nytta? Vilken verkningsgrad har ventilationen? Många variabler undersöks, också vad som påverkar ventilationen, såsom lokalutformning och rumsanvändning över tid. Mätningarna tar cirka två veckor med naturlig skolgång. En vecka används för att verifiera mätresultaten, eftersom mätpunkterna ibland behöver justeras.

Det som gör IA-D Lab unikt är att en del görs automatiserat och en del manuellt. Sensorer, givare och mätare skickar automatiskt information – via byggnadens interna system eller de externa som InventiAir tillför ­­- om luften i rummet till en databas. Men tolkningen av de mätdata som kommer in sker manuellt. Om det finns tidigare uppgifter på luftflöden kan dessa användas som komplement.

– InventiAir älskar att mäta. Men att enbart mäta, utan att tolka mätresultaten är fullständigt meningslöst. För att få ännu bättre analyser använder vi vår erfarenhetsbank och vi lär oss av varje nytt mätprojekt. Kunskapen byggs på och vi kan sprida den vidare, säger Martin.

Mätningen och analysen av den blir ett kvitto på att byggnaden fungerar som den ska ur ventilationssynpunkt. Ett sådant kvitto är bra att ha, det visar att fastighetsförvaltaren och ägaren är måna om att byggnaden och människorna i den mår bra.

En optimering av skolans ventilation kan innebära allt från en enklare justering till en ombyggnation.

­- Vi gör inte mer än det som behövs. Om det visar sig att ventilationen behöver förbättras vet vi var man ska börja, så att det blir kostnadseffektivt, säger Martin.

InventiAir vill att ventilationen ska fortsätta fungera driftmässigt även långt efter förbättringen/optimeringen, antingen genom kontinuerliga mätningar eller genom att komma tillbaka. Meningen är att beställaren ska kunna fortsätta mäta vid behov och få en automatisk rapport på avvikelser.

 

Mätning med IA-D Lab
IA-D Lab kan installeras permanent eller för korta mätningar och ger svar på bland annat hur luftkvalitén är jämfört med luftflödena. CO2-nivåer, mängden VOC och partiklar samt fukt och temperatur mäts och ger därmed svar på hur effektiv ventilationen är. Användningsgraden av rummen mäts och riskberäkningar för Covid-19 kan göras. Mätningen visar också var eventuella ”kortslutningar” finns och ger på så sätt möjligheter till optimering av systemet.

Mätprocessen har fyra steg: behovsanalys, mätning, tolkning & analys samt resultatåterkoppling med påföljande åtgärd. Under steg 3 och 4 presenteras data transparent för beställaren via InventiAirs mätportal. I detta gränssnitt kan beställaren följa mätningen och de resultat som kommer in.

Verktyget kan automatiseras och kopplas till framtida rumsreglering. Det kan övervaka styrsignaler och framledningstemperaturer för luft och vatten.

Det första projektet är redan igång och där läggs ett unikt fokus på att koppa ihop de uppmätta parametrarna för inomhusklimatet och ventilationen med de upplevda.

Exempel på beställare är skolor, kommunala fastighetsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, tekniska konsulter eller installatör.

Läs mer om IA-D Lab samt andra IA-D projekt:

www.ia-d.se

IA-D Lab Produkter:

IA-D Sensor R

IA-D Kort 1.0