23 mars, 2021

Hur ventilerar vi bäst skolans olika lokaler?

Alla skolor har olika förutsättningar och även de lokaler som är knutna till skolan. InventiAir vill gärna vara med från början när en ny skola eller nya skollokaler ska projekteras, för att ventilationen ska bli så bra som möjligt. InventiAir vet vad som fungerar och verifierar det med mätningar.

Man skulle kunna säga att luften är vårt viktigaste livsmedel. Flera seminarier som har hållits nyligen – av Svensk Ventilation och EMTF bland andra – har betonat vikten av tillräckligt hög luftomsättning och att den använda luften transporteras bort effektivt, inte minst med tanke på smittspridning. I skollokaler och andra lokaler där ruljangsen är stor, med många olika människor som vistas samtidigt i samma lokal, sprids Covid-19 lättare än utomhus.

– InventiAirs teknik transporterar bort två tredjedelar mer av den använda inomhusluften än traditionella ventilationslösningar, säger Martin Sellö, InventiAirs grundare.

– Gymnasieskolor, förskolor, grundskolor, idrotts- och simhallar – ett bra inneklimat är jätteviktigt på alla nivåer och i alla aktiviteter. För att kunna ge brukarna den mest effektiva luftväxlingen i samtliga tillfällen vill vi vara med från början när ventilationen ska projekteras eller förbättras, säger Therése Thern, regionansvarig teknisk utesäljare hos InventiAir.

Värmekällor drar till sig den rena luften

Bara genom att stå och gå avger en person 80 – 100 Watt. Vid träning kan den siffran stiga till 500 Watt. I en gymnastikhall föregår aktiviteter av skilda slag och med varierande intensitet, samtidigt som många människor befinner sig på olika platser i hallen. Var och en behöver frisk luft, något som kan vara ventilationstekniskt utmanande.

I Svartedalsskolans idrottshall i Göteborg har InventiAirs tilluftsdon Tubus Raw installerats högt upp längs väggarna för att inte störa aktiviteterna. Frisk, ren luft utifrån blåser ner längs väggarna och når vistelsezonen. Via stratifiering, alltså skiktning, omvandlas samverkande jetstrålar till ett dragfritt luftflöde som söker sig fram till värmekällorna – människorna. Den använda luften, tillsammans med partiklar, föroreningar och gaser, stiger upp och förs sedan ut.

– Trots att donen sitter högt upp får vi ett effektivt luftutbyte, tack vare samverkande jetstrålar. Luftutbytet blir så effektivt som möjligt, med effektivt värmeutbyte som följd. InventiAirs teknik och produkter fungerar väldigt bra i lokaler där många människor vistas samtidigt, säger Therése.

Nytänkande i skolans simhall

Simhallar är komplexa konstruktioner. Värme, klorångor, fukt och mycket utandningsluft kräver en fungerande och effektiv ventilation för att både människorna och byggnaden ska må bra. Även här vill man givetvis tillgodose människorna i vistelsezonen.

Haganässkolans simhall har en nytänkande lösning från InventiAir. Här har tilluftsdonen monterats under platsbyggda bänkar. Den tempererade tilluften sprids i vinkel i bakkant av bänkarna samt in mot bassängen. Väggar och glasrutor förses med luft för att undvika kondens och mögel, samtidigt som människorna i rörelse ventileras. Därefter tar sig den använda utandningsluften upp och ut.

– Energin vi människor genererar gör att tilluften dras till människan, oavsett var i lokalen de befinner sig, säger Therése.

Att den friska luften kommer underifrån är en lyckad lösning vid stora glaspartier, eftersom det kommer in mycket värme via glaset. Också i stora matsalar, där många personer äter samtidigt och matlukt kan spridas, är luft underifrån en bra lösning.

Mindre virusspridning

Matlukt är inte det enda som kan sprida sig. Virus vare sig luktar eller syns, men är inte desto mindre en riskfaktor i utrymmen där många människor vistas samtidigt. Kopplingen mellan ökad spridning av Covid-19 och dålig ventilation är tydlig. Budskapet från myndigheter och auktoriteter på området är att luftutbytet ska vara tillräckligt högt och att luften inte ska cirkulera.

– Med vår teknik får vi ett högre ventilationsindex, plus att den använda, varma luften – där virus trivs – förs bort och ut innan den når andra människors andningsorgan, säger hon.

Det går utmärkt att byta ut ventilationen i befintliga skolor med InventiAirs produkter. Wendesgymnasiet i Kristianstad hade problem med drag från den gamla ventilationen och här byttes de gamla lågimpulsdonen ut med InventiAirs don, Tubus Wall, som är väl lämpade för skolor.

– Resultatet blev att inomhusklimatet blev bättre och att dragproblemet helt försvann, säger Therése.

I ett annat gymnasium, Katrinelundsgymnasiet i Göteborg, gjorde lokalförvaltningen ett experiment. Tre olika typer av ventilationsdon placerades i flera klassrum på tre våningar. Med InventiAirs don, Tubus Wall, upplevde i princip hundra procent av brukarna – i det här fallet lärare – att luften var bra. Ingen upplevde huvudvärk eller andra innemiljöbesvär.

– Våra enkäter om luftkvalité i skolan får sällan högre än åttio procent nöjda svar. I klassrummet med InventiAirs don fick vi noll klagomål på luftkvalitén. Det är en statistiskt signifikant skillnad, säger Jan-Erik Andersson, innemiljöspecialist hos lokalförvaltningen i Göteborg.

Mätningar ger svar

Men upplevd nöjdhet är inte det samma som att få bekräftelse på att ventilationen verkligen fungerar som den ska. Genom att mäta och faktiskt visa hur mycket luft som kommer in, vart den tar vägen och hur effektivt den använda luften förs bort så kan upplevelsen verifieras. Mätningar är helt enkelt ett facit.

– Mätningar är viktiga – på så sätt kan upplevd luftkvalitet stämmas av mot verkligheten, säger Jan-Erik.

Gaser och kemikalier mäts på ett annat sätt, medan partiklar oftast enbart mäts i gram per kubikmeter luft. Att mäta vikten säger dessvärre ingenting om hur långt ner i luftröret ett virus eller andra små partiklar kommer, säger han.

– Brukarna av luften är viktiga och luftkvalité är något helt annat än bara luftutbyte. Därför mäter vi på lokalförvaltningen antalet och storleken på partiklar.

– InventiAir mäter hela tiden, i vårt eget laboratorium och tillsammans med Högskolan i Gävle. Nu har vi tagit mätningarna ett steg vidare, ut till kunden, för att tydligt visa värdet av mätningar och den kunskap om luftkvalitet som mätningar kan ge, säger Martin Sellö.

Mätpaketet, IA-D Lab, är en ny produkt från InventiAir och ett resultat av den digitala satsning som har pågått under tre år inom bolaget. Förkortningen IA-D står för InventiAir Digital. IA-D-Lab innehåller mätutrustning och visualisering av olika variabler för inneklimat. Tyngden ligger på analys och slutsatser kring luften inomhus. Produkten kommer att lanseras på bred front under våren, tillsammans med flera andra digitala erbjudanden från InventiAir.

– Vår teknik- och produktutveckling bygger alltid på fakta från mätningar och forskning, så steget för oss att utveckla egna digitala produkter och tjänster som samlar in fakta för analys var inte stort. Det som gör mig extra stolt med IA-D Lab är att vi kan komplettera fakta med den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss från hundratals referensprojekt. Underlag är bra, men analys och slutsatser är guldkornen i all datainsamling, säger Martin Sellö.

Text: Susanne Ringheim Kilje

 

Fakta
Smittspridningens av Covid-19 sker i nära kontakter med stora droppar som färdas en till två meter. Även luftburen överföring förekommer, med partiklar som är mindre än fem mikron. Så pass små aerosoler kan förbli luftburna i timmar och transporteras långt. Därför är det extremt viktigt att veta på vilket sätt luften distribueras i rummet.

Källa: Svensk Ventilation, Folkhälsomyndigheten, Energi- och miljötekniska föreningen, med flera.