1 juli, 2022

Brukarenkäter och mätningar: InventiAir fungerar bäst

För att jämföra olika ventilationslösningar genomförde Lokalförvaltningen i Göteborg en pilotstudie på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Tanken var att jämföra flera klassrum med likartade förutsättningar för att direkt kunna se konsekvensen för luftkvalitén utifrån olika ventilationslösningar.

Inomhusklimatet upplevdes som perfekt, med nästan 100 procents nöjdhet bland elever och lärare – det visade enkäter som gjordes när InventiAirs ventilationslösning användes i klassrummen. Det kan jämföras med en betydligt lägre nöjdhetsgrad med de andra ventilationslösningarna.

-Testerna av de olika ventilationslösningarna visade att InventiAirs tilluftsdon Tubus, med en skiktande ventilationsprincip, gav ett mycket bra resultat, säger Jan-Erik Andersson, innemiljöspecialist på enheten för Energi, Miljö och Säkerhet vid Lokalförvaltningen i Göteborg.

Mätningar som Lokalförvaltningen gjorde av koldioxidkoncentrationen i vistelsezonen, i relation till halterna i frånluften, visade att den stratifierande ventilationen från Tubusdonen var mycket effektiv i jämförelse med traditionella omblandande ventilationsdon.

Med Tubus kunde även problem med torr luft undvikas och ventilationseffektiviteten förblev hög, också med lägre luftmängder.

-Luftfuktigheten har stor påverkan på människans luftvägar, slemhinnor och immunförsvar. Torr luft bidrar till ökad statisk elektricitet, som gör att människan attraherar och inandas en större mängd små partiklar som kan irritera våra luftvägar. Dessutom trivs virus bättre i torra miljöer, vilket ökar infektionsrisken, säger Jan-Erik.

Det termiska klimatet – lufttemperaturen, temperaturen på ytor i rummet, luftrörelser och skillnader i temperatur på olika höjder – bidrar till hur komfortabelt vi upplever det att vistas i ett rum. Med InventiAir skiktas temperatur och partiklar vertikalt i rummet och kall luft kan tillföras utan att det drar i vistelsezonen.

Katrinelundsgymnasiet är bara ett exempel på att InventiAirs lösningar fungerar väldigt bra i skolmiljöer. Men de fungerar förstår lika bra i andra lokaler!

Läs mer om komfortparametrar

Tänkvärt
Vi tillbringar upp emot 90 procent av vår tid inomhus i västvärlden. Ett bra inomhusklimat, med effektiv ventilation som tillför syre, som för bort partiklar och utandningsluft samt håller hög komfort är viktig för prestationsförmåga, hälsa och välbefinnande. Många forskningsstudier visar detta. Rönen understöds av erfarenheter, bland annat från äldre skolor där elevantalet överstiger det ventilationen ursprungligen var dimensionerad för. De som vistas i sådana miljöer, med undermålig ventilation, upplever oftare hälsoproblem, kognitiva besvär och låg motivation än andra.

Se våra utvalda skolreferenser (klicka på “Skolor”)