Vad gör Longus unik?

 • Hur fungerar det?

  Konvertera ditt gamla fasadsystem!

  Fasadapparat Longus ger möjligheten att kovertera ditt gamla fasadsystem. Gamla fasadsystem har höga drifttryck med hög energiförbrukning, oftast med höga ljudnivåer och dålig luftutbyteseffektivitet (framförallt vintertid). Ett byte från ett gammalt fasadsystem till ett takplacerat system innebär höga ombyggnadskostnader, där dragningar av luft och vatten måste flyttas, radiatorer behöver installeras och innertak byggas.

  InventiAirs fasadapparat Longus öppnar upp för att skapa ett modernt fasadsystem som ger bättre inomhusklimat och samtidigt sänker energiförbrukningen för både kyla och värme. Genom att behålla fasadinstallationen kan man spara driftskostnader och kostnader för ombyggnation, samtidigt som ljudnivåerna reduceras och drivtrycket kan minskas kraftigt. Vid konvertering till Longus kan befintliga installationer, inklädnader och fönsterbänksgaller behållas.

  Traditionella fasadapparater kräver 200 -300 Pa, medan Longus kan drivas på 40 -120 Pa. Genom en konvertering till Longus minskar drivtrycket samtidigt som SFP-talen hålls på en rekommenderad nivå. En konvertering leder alltså till besparingar av kostnader samtidigt som luftprincipen blir förbättrad.

 • Hur fungerar det?

  Klarar låga drivtryck (40 -120 Pa) med bibehållen funktion

 • Hur fungerar det?

  Möjlighet till högre takhöjder i lokalerna

 • Hur fungerar det?

  Bättre inomhusklimat både sommar & vinter

 • Hur fungerar det?

  Klarar en bröstning på 400 mm

 • Hur fungerar det?

  Många fördelar med parallellkopplade fasadapparater

Fasadapparat Longus Fasadapparat Longus

Ett urval av referensprojekt

Vanligaste frågan: Hur hanterar Longus kallras från fönster?

Longus är en induktionsapparat, vilket innebär att rumsluften lokalt kyls eller värms av vattenkretsen, genom induktion i apparaten. I konventionella apparater tas induktionsluften in vid golv medan Longus tar in luften via fönsterbänksgallret.

Detta ger en optimal funktion då kallras från fönstret sugs ner i gallret och värms/kyls i apparaten innan det når rummet. Det innebär att luften vid fönstret, som är varm på sommaren, kyls ner innan den kommer in i rummet och vice versa under vinterhalvåret (den kalla luften från fönstret värms upp i apparaten). Ju kallare luft som sugs in under vinterfallet, desto effektivare blir värmeväxlingen och detsamma gäller den varma luften under sommarfallet. Se hur det fungerar

Hur fungerar Longus?

Longus unika konstruktion tillför rummet och människorna ventilation, kyla och värme med en stratifierande ventilationsprincip, som effektivt för bort överskottsvärme och föroreningar från vistelsezonen som avlägsnas med frånluftssystemet. Luften tillförs i en tunn horisontell luftström (justerbar) längs golvet och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen. Detta skapar en ökad ventilationseffektivitet och ett bättre inneklimat, jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

I konventionella fasadapparater tas induktionsluften in vid golv medan luften till Longus tas in genom gallret i fönsterbänken, vilket även hjälper till att förhindra kallras.

Funktion sommarfall

Longus tillför sval och tempererad luft längs golvet, vilket ger en skiktande och stratifierande ventilation, där varm och använd luft tillåts stiga uppåt och lämna rummet med frånluften. Effekten regleras enkelt på vattenkretsen och ger ett behagligt klimat i rummet. Principen ger en högre ventilationseffektivitet med lägre temperatur i vistelsezonen.

Traditionellt fasadsystem
Longus fasadsystem
Funktion vinterfall

Vid vinterdriftfall är den tillförda luften övertempererad. Longus tillför luften i golvnivå och vidhäftar den längs golvytan (Coandaeffekten), vilket innebär att luftströmmen stannar i golvnivå tills hastigheten är så låg att den tvingas stiga. Detta gör att ventilationseffektiviteten blir väsentligt högre än med ett traditionellt system, som tillför luften rakt upp längs fasaden (vilket gör att den varma luften kommer försvinna direkt med frånluften, eftersom varm luft stiger).

Traditionellt fasadsystem
Longus fasadsystem

Longus skapar en lägre temperatur i vistelsezonen och högre temperatur i frånluften än traditionella fasadsystem.

Placering av Longus

Longus kan placeras längs en fasad- eller innervägg. Longus kan även integreras i innerväggar, så kallade Fatwalls eller integreras i möbler. En fördel vid dessa installationer är att induktionsgallret inte behöver monteras horisontellt, utan kan placeras vertikalt mot vägg (för att induktionsluften ska nå batteriet). Longus finns i två olika varianter och klarar av en bröstning på 400 mm (Longus Mini). Finns det redan en installation av fasadapparater längs fasad kan dessa enkelt konverteras och den gamla installationen och inklädnaden återanvändas.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjd (H)Längd (L)Längd (L,)Bredd (B)Ansl. vattenAnsl. vent
Longus 60044460270217512100
Longus 80044480290217512100
Longus 10004441002110217512100
Longus 12004441202130217512100