Tillufsdon Tubus

Katrinelundsgymnasiet

Inneklimatet påverkar vår vardag och i förlängningen elevernas lärande. Därför är det viktigt att använda luften så effektivt som möjligt.

Lokalförvaltningen i Göteborg (LF) bygger, anpassar och förvaltar lokaler och boenden för Göteborgs Stad. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter i 2800 byggnader är LF en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. En stor del av verksamheten i dessa lokaler är förskolor och skolor upp till gymnasienivå, de utgör knappt hälften av fastighetsbeståndet och omfattar ca 1300 fastigheter. (Källa: Göteborgs stad: ”Välkommen till Lokalförvaltningen”)

“Innemiljön i våra lokaler är en viktig fråga. Det finns en klar koppling mellan hur inneklimatet upplevs i våra skolor och hur det påverkar sjukfrånvaro, trivsel och prestation” säger Jan-Erik Andersson, Innemiljöspecialist på Enheten för Energi, Miljö och Säkerhet hos LF.

En av Lokalförvaltningen funktioner är att vara kravställare i både nya och befintliga fastigheter. Dessutom ansvarar LF för att lokalerna uppfyller brukarnas och myndigheternas krav gällande inomhusmiljö och energiförbrukning.

Läs merHur InventiAir tekniken fungerar i olika typer av skolmiljöer

“Genom åren har vi genomfört många uppföljningar av innemiljön med hjälp av brukarenkäter och omfattande mätningar” berättar Jan-Erik Andersson och fortsätter “På så sätt har vi skapat en gedigen kunskapsbas om inomhusmiljö. Vi har genomfört uppföljningar av vilka klimatlösningar som fungerar bra, liksom vilka som fungerar mindre bra.”

Med den här kunskapen kan Lokalförvaltningen i framtida projekt ge tydliga riktlinjer och bistå med kompetens för att tillsammans med det projekterande ledet och driftansvariga skapa bästa möjliga inneklimatlösningar. Målet är att förbättra inneklimatet i fastigheterna, få en större andel nöjda brukare och samtidigt sänka driftkostnaderna.

För att jämföra olika ventilationslösningar genomförde Lokalförvaltningen en pilotstudie på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Tanken var att i flera klassrum med likartade förutsättningar direkt kunna jämföra konsekvensen av olika produkter och ventilationslösningar.

“Vi ville se vilka ventilationslösningar som klarar av att ventilera på ett effektivt sätt både under sommar- och vinterfall. På vintern innebär det till exempel att undvika torr luft (låg luftfuktighet). Luftfuktigheten har stor påverkan på människans luftvägar, slemhinnor och immunförsvar. Torr luft bidrar till en ökad statisk elektricitet, som gör att människan attraherar och inandas en större mängd små partiklar, vilka kan irritera våra luftvägar. Dessutom trivs virus bättre i torra miljöer vilket ökar infektionsrisken” säger Jan-Erik Andersson.

För att undvika problem med torr luft och klara av att ventilera effektivt även med låga luftmängder, krävs att ventilationslösningen har en hög ventilationseffektivitet och klarar av att skikta temperatur och partiklar vertikalt i rummet. För att samtidigt klara de termiska klimatkraven vid låga luftmängder, behöver man kunna tillföra kall luft utan drag i vistelsezonen.

”Testerna av de olika ventilationslösningarna visade att InventiAirs tilluftsdon Tubus, med en stratifierande (skiktande) ventilationsprincip, gav ett mycket bra resultat. Vår enkätundersökning gällande det upplevda inneklimatet bland elever och lärare visade att inneklimatet upplevdes som perfekt med nästan 100 % nöjdhet. Ett resultat långt över förväntan. Våra mätningar av ventilationsindex (koncentration av koldioxid i vistelsezonen i relation till nivån i frånluften) visade att den stratifierande ventilationen från Tubusdonen är mycket effektiv i jämförelse med traditionella omblandande ventilationsdon” berättar Jan-Erik Andersson.

Läs merOm tilluftsdonet Tubus som installerades i Katrinelundsgymnasiet

“Pilotprojektet på Katrinelundsgymnasiet gav oss ny nyttig information om skillnaden mellan olika ventilationsprnciper. Vi ser fram emot att följa upp dessa goda resultat och titta vidare på stratifierande ventialtionslösningar för våra lokaler, med vårt mål att skapa ett bättre inomhusklimat i våra skolor” avslutar Jan-Erik Andersson.

Det upplevda inneklimatet från enkäter bland elever och lärare visade att inneklimatet upplevdes som perfekt med nästan 100% nöjdhet.

KATRINELUNDSGYMNASIET

Projekt: Pilotprojekt
Antal enheter: 13
Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning
Installerat år: 2014
Lokaltyp: Klassrum